ДОГОВІР

ДОГОВІР

 

про надання послуг у доступі до мережі Інтернет

на умовах публічної оферти

 

м. Охтирка                                                                                                1.01.2017 р.

 

      ОПЕРАТОР: Фізична особа - Базаров Євген Васильович, зареєстрований як платник єдиного податку, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, серія В02 № 011425, виданого виконавчим комітетом Охтирської міської ради Сумської області 10.10.2001 р., та відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 02.04.2010 року № 01-1343/102 внесене до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій, з одного боку та

 

    АБОНЕНТ: ______________________ фізична особа, що за плату користується послугами Оператора, з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

 

Терміни та визначення

     Публічна оферта – пропозиція Оператора, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання телекомунікаційних послуг, що містяться в публічній оферті.

     Договір – право чин про надання та отримання телекомунікаційних послуг, укладений між Оператором та Абонентом на умовах Публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов (далі - Договір).

    Акцепт – повна і безумовна згода Абонента на укладання Договору на умовах визначених публічною офертою.

   Оператор - ФОП Базаров Є.В., що на договірних засадах надає Абонентам послуги у доступі до мережі Інтернет та здійснює діяльність у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

   Послуга доступу до Інтернет – Телекомунікаційна послуга із забезпечення можливості роботи кінцевого обладнання Абонента в Інтернеті.

  Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором ба базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

   Додаткові послуги – послуги, що надаються в окремих випадках та підлягають додатковій оплаті. Перелік та вартість додаткових послуг визначаються діючими на момент надання послуг Тарифами.

  Абонент – споживач Послуг, який отримує їх на умовах цього Договору у відповідності до діючих на момент отримання послуг Тарифів.

 Тарифи (додаток №2 до Договору) – документ, затверджений Оператором, який містить інформацію про перелік Послуг, у тому числі сформованих у Тарифні плани, що надаються Оператором, їх опис та вартість. Тарифи на Послуги публікуються на постійній основі на офіційній веб-сторінці Оператора та надаються у друкованому вигляді для ознайомлення у центрах обслуговування абонентів.

   Протокол замовлених послуг (додаток №1 до Договору) – документ, яким Абонент підтверджує, що ознайомлений зі змістом даного Договору та погоджується з його умовами. У протоколі замовлених послуг Абонент вказує прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон, тарифний план, що обирається. Місце надання послуг та, за необхідності, додаткову інформацію.  

  Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд Оператора, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, провідних, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням, об’єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Послуг за даним Договором.

  

1. Предмет договору.

1.1.  Оператор надає послуги з використанням відповідних стандартів і технологій у відповідності до обраних Абонентом Тарифних планів з числа встановлених Оператором, а Абонент користується та своєчасно оплачує їх вартість відповідно до цього Договору та діючих на момент користування Послугою Тарифів.

 

2. Акцепт договору.

   2.1.   Для фізичних осіб, які до моменту публікації даного Договору не користувались Послугами Оператора, підтвердженням повного та беззастережного акцепту (прийняття) умов Договору є підписання фізичною особою Додатку №1 до даного Договору «Протоколу замовлених послуг». З моменту підписання Протоколу замовлених послуг фізична особа вважається ознайомленою та такою, що погоджується з усіма умовами даного Договору. Договір вважається укладеним без підписання його паперовій формі.  Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата підписання Протоколу замовлених послуг.

   2.2.    Для фізичних осіб, які до моменту публікації даного Договору користувались Послугами Оператора, підтвердженням повного та беззастережного акцепту (прийняття) умов Договору є подальше використання і оплата Послуг Оператора. Усі договори, укладені до моменту  публікації даного Договору вважаються розірваними. З моменту оплати Послуг Оператору фізична особа вважається ознайомленою та такою, що погоджується з усіма умовами даного Договору.  

 

3. Організаційні та технічні умови надання та отримання Послуг.

   Надання Послуг Оператором здійснюється за дотримання наступних умов:

місце надання послуг Абонента заходиться в межах Телекомунікаційної мережі Оператора;

надання у Оператора, що здійснює технічне обслуговування та експлуатацію Телекомунікаційної мережі, технічної можливості забезпечити отримання Абонентом замовленої Послуги. Під технічною можливістю розуміється знаходження Абонента в зоні дії Послуги і використання для доступу до Послуги відповідно Кінцевого обладнання Абонента (налаштованого устаткування та/або програмного забезпечення);

ознайомлення Абонента з умовами даного Договору та приєднання Абонента до Договору здійснене відповідно розділу 2 даного Договору.

  Після виконання Абонентом вимог п 3.1. даного Договору Оператор організовує підключення абонентської точки до телекомунікаційної мережі за місцем надання Послуг  та організовує доступ Абонента до замовлених Послуг.

   Оператор надає Послуги за часовою схемою 24/7/365. Перерва в надані Послуг допускається на час технічного обслуговування та/або ремонту телекомунікаційної мережі, проведення регламентно-профілактичних робіт.

   Абонент погоджується, що до автоматизованої системи обліку спожитих послуг буде включено відомості про нього, які надані Абонентом Оператору при приєднанні до даного Договору та його виконанні.

   Оператор припиняє доступ Абонента до замовлених Послуг у разі невиконання останнім умов розділу 5 даного Договору.

   Оператор має право припинити доступ Абонента до Послуг у випадку, якщо Абонент безпосередньо брав участь або кінцеве обладнання Абонента було використано у діях, які Оператор обґрунтовано вважає такими, що порушують правила користування Послугами викладені у даному Договорі або такими, що  порушують вимоги ЗУ «Про телекомунікації», Постанови КМУ «Про затвердження правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», розповсюдження в комп’ютерній мережі вірусів,  вимоги іншого чинного в Україні законодавства.

   Усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі повинно бути проведено в найкоротші терміни з моменту звернення Абонента про пошкодження.  

 

4. Права та обов’язки сторін.

4.1. Права та  зобов’язання Оператора:

   4.1.1.  Надавати послуги у відповідності до умов даного Договору, існуючих Тарифів, згідно з затвердженими НКРЗ граничними нормативами рівнями показників якості.   

   4.1.2. Самостійно формувати тарифи на послуги, вносити зміни та доповнення до умов Договору (крім тих, які відповідно до чинного у Україні законодавства підлягають державному регулюванню). Повідомлення про такі зміни та доповнення оприлюднюються шляхом розмічення на   веб-сторінці Оператора та у центрах обслуговування абонентів не пізніше ніж за 7 днів до моменту введення їх в дію. Якщо Абонент протягом 7 днів з моменту оприлюднення будь-яких змін чи доповнень до Договору, змін Тарифів на Послуги, призначення нових платежів в доповнення до вже існуючих продовжує користуватись Послугами, Оператор вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами чи доповненнями.

  4.1.3. Провести Оператором роботи з монтажу та підключення Абонента до Локальної мережі та мережі Інтернет після подачі повідомлення в офіс Оператора або в телефонному режимі (телефон служби підтримки: (05446) 42784 або 0501039475, 0662216827).

    4.1.4. При підключенні  до мережі Інтернет налагодити програмне забезпечення обладнання Споживача

    4.1.5. У випадку, якщо з’ясувалися обставини, що перешкоджають підключенню в зазначений термін (термін підключення визначається в момент подачі заявки на підключення), то термін підключення продовжується за угодою з Оператором.

    4.1.6. Після підключення доступу до комп’ютерної мережі, мережі Інтернет, відповідно до обраного та діючого Тарифного плану, Оператор на платній основі згідно тарифів (додаток № 1 до даного Договору) надає доступ Абоненту до мережі Інтернет.

    4.1.7.  Припинити надання Послуг у разу невиконання Абонентом розділу 5 даного Договору. Відновлювати надання послуг виключно після погашення заборгованості за Послуги та оплати Додаткових послуг.

    4.1.8. Забезпечити правильність застосування тарифів та своєчасного інформування Абонента про їх зміну на сайті: http://realnet.okhtyrka.net (не більше ніж за 7 днів).

    4.1.9. Оператор має право тимчасово відключити Абонента від мережі в разі проведення планових або непередбачених ремонтних робіт кабельних ліній чи обладнання Оператора. Оператор зобов’язаний всі планові та непередбачені ремонтні роботи  виконувати в стислий термін.

   4.1.10.  За умови надання Абонентом заявки надавати технічну підтримку (консультації) з питань функціонування мережі та налагодження стандартного програмного забезпечення для забезпечення роботи в мережі. Заявку можна оформити за адресою Оператора, вказаною в реквізитах цього Договору (понеділок-субота з 09:00 до 18:00, перерва з 13:00-14:00.  В неділю з 09:00 – 14:00). У святкові дні технічна підтримка абонентів не здійснюється.  Обсяг консультацій обмежується питаннями, пов'язаними з наданням інформаційних послуг в рамках цього Договору.

   4.1.11. Оператор має право відключити без попередження Абонента від мережі за умови, якщо виявляються факти наступних дій Абонента:

- розсилка незапитаної масової пошти, порушення авторських прав,

-  умисне пошкодження мережі,

- надання доступу до комп’ютерної мережі чи мережі Інтернет третім особам за межами місця надання послуг,

- дій Абонента чи його обладнання, що впливають на робочий стан телекомунікаційної мережі, 

- порушення суспільних правил моралі, наклеп, підміна МАС та ІР адресів, незаконний доступ до інших комп'ютерів в мережі,  поширення вірусних комп’ютерних програм, інша деструктивна діяльність (така як злом, сканування, аналіз чужого трафіку, використання не свого логіна і пароля для доступу до мережі, дії, які обмежують або перешкоджають у вільному доступі чи використанні ресурсів мережі іншими користувачами), за якою Оператор прийме рішення, що вона завдає шкоди іншим користувачам мережі або репутації Оператора.

- у разі систематичного порушення Абонентом розділу 5 даного Договору.

Розірвання договору не звільняє Абонента від оплати за вже отриманні Послуги.

  4.1.12. Оператор має право відмовити Абоненту в наданні послуг, якщо виконання вимог Абонента виходить за рамки технічних можливостей Оператора.

   4.1.13. На підставі письмової заяви Абонента, Оператор має право здійснити перерахування абонентської плати, яка нараховувалася за час перерви у наданні Послуг у зв’язку з пошкодженням телекомунікаційної мережі, якщо пошкодження не усунуто у найкоротші терміни.

 

4.2.  Права та  зобов’язання Абонента.

4.2.1. Абонент має право своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості.

4.2.2. В разі надання Абонентом заявки Оператору щодо погіршення роботи Інтернету або відсутності роботи Інтернету, Абонент повинен  забезпечити доступ до приміщення  для огляду засобів зв'язку і телекомунікацій, а також проведення необхідних робіт представниками Оператора в узгоджений з Абонентом час.

4.2.3. Абонент є кінцевим користувачем і зобов'язується не переуступати або не передавати свої права, обов'язки за цим Договором третій особі.

4.2.4. У разі тимчасової відмови Абонента від споживаних послуг без розірвання цього Договору, Абонент зобов'язується сповістити не пізніше 3 (трьох) днів про це Оператора шляхом подання письмової заяви або оповістити по телефону 0501039475, (05446) 42784. У разі неподання заяви з вини Абонента абонентська плата нараховується згідно з діючим тарифним планом і перерахунок суми абонентської плати не проводиться.

4.2.5. Перевіряти інформацію, що стосується даного Договору на сайті Оператора

http://realnet.okhtyrka.net (зміна тарифних планів та інших умов).

4.2.6. Абонент зобов'язується своєчасно оплачувати надані йому за цим Договором послуги.

4.2.7. Абонент зобов'язується підтримувати в справному стані всі необхідні для використання послуг технічні засоби телекомунікацій Оператора.

4.2.8. Абонент достроково має право розірвати Договір за умови попередження письмово ним Оператора не пізніше ніж за 7 календарних днів до скінчення абонентської плати на наступний календарний період.  

4.2.9. В разі розірвання  договору між Абонентом та  Оператором, Абонент повинен повернути кабель „віта пара” в повному обсязі та належній якості Оператору, який надавався   при підключенні до мережі Інтернет на безкоштовній основі.

4.2.10. Абонент має право повернення від Оператора невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених послуг.

4.2.11. Абонент має право змінити тарифний план в будь-який момент, звернувшись за телефоном або в офіс Оператора. В разі зміни тарифного плану абонентська плата нараховується з моменту зміни тарифу.

4.2.12. Якщо Абонент не згоден з новими умовами тарифного плану, він зобов'язаний повідомити Оператора про розірвання Договору у письмовій формі на протязі 7-ти днів з моменту публікації нових умов. Відсутність письмової або усної відмови від Договору до вступу змін в силу приймається за згоду Абонента з новими умовами Прейскуранта.

4.2.13. Абонент зобов'язується у разі відсутності працездатності мережі Інтернет   повідомляти про це Оператора за реквізитами або телефону, зазначеними у даному Договорі. 

4.2.14. Для уникнення ушкодження комп'ютерного обладнання Абонента (комп’ютер, ноутбук, роутер та інше), Абонент зобов'язується:

- комп'ютер підключати тільки до розетки з робочим заземлюючим контактом;

- при першому прояві грози відключати мережевий кабель, який іде від комутатора Оператора до комп'ютера, роутера та іншого обладнання Абонента.

4.2.15. Абонент має право письмово або усно повідомляти Оператора про будь-які претензії, пов’язані з отриманням послуг, а Оператор по можливості в стислий термін задовольнити всі вимоги, заявлені в претензії.

4.2.16. Абоненти, які вирішили завести кабель „віта пара” Оператора через зовнішню конструкцію будинку (через кришу, вікно, парапет) повинні самі слідкувати за станом кабелю, у зв’язку з тим, що по цьому кабелю частіше всього проходе пошкодження зовнішньої оболонки кабелю та може в оболонку кабелю затікати вода, коли йдуть атмосферні опади.   Крім того, кабель „віта пара”, яка заведена Абоненту через зовнішню конструкцію будинку ,  в першу чергу виходе з ладу.

4.2.17. Абонент зобов’язаний утримувати у справному стані кінцеве обладнання та абонентську лінію в межах житлового будинку, квартири, приміщення.

4.2.18. Надавати на вимогу Оператора відповідні розрахункові документи, що підтверджують сплату Абонентом отриманих Послуг.

4.2.19. Систематично, не рідше 1 разу на 7 (сім) календарних днів, перевіряти наявність повідомлень Оператора на офіційній веб-сторінці Оператора. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями на офіційній веб-сторінці Оператора.

4.2.20. Утримувати у справному стані кінцеве обладнання та абонентську лінію в межах житлового будинку, квартири, приміщення.

 

5. Вартість і порядок розрахунків

5.1. Вартість послуг за даним Договором визначається Прейскурантом послуг Оператора. Оплата послуг Оператора здійснюється Абонентом за розцінками, вказаними в Прейскуранті, який діє на момент укладення Договору. Усі зміни тарифів зазначаються на сайті Оператора.

5.2. Абонент оплачує Послуги авансом, відповідно до Прейскуранта і вибраного тарифного плану.

5.3.  Нарахування за надані Послуги здійснюється у відповідності до діючих на момент надання Послуги Тарифів. Розрахунковий період становить 30 календарних днів.

5.4. Оплата послуг Абонентом робиться в національній валюті України готівковим шляхом.

5.5. Особовий рахунок Абонента ведеться в національній валюті України.

5.5. Поповнення особового рахунку Абонент у касі Оператора. Про зміну правил поповнення рахунку Абонента Оператор повинен повідомити не пізніше ніж за 7 (сім) днів до початку наступного розрахункового періоду. При оплаті за послуги Оператор повинен видати Абоненту квитанцію про сплату.

5.6. Абонент самостійно стежить за станом свого особового рахунку, отримуючи інформацію через сайт Оператора (http://realnet.okhtyrka.net/).

5.7. У разі, якщо баланс особового рахунку Абонента досягає 0 (нуль) гривень або є недостатнім для покриття абонентської плати, Оператор призупиняє надання послуги до надходження чергового авансового платежу Абонента.

5.8. У разі відсутності оплати з боку Абонента впродовж 31 (тридцяти одного) дня з моменту досягнення особового рахунку Абонента значення 0 (нуль) гривень, Оператор має право на відключення Абонента від локальної мережі. Надання послуги поновлюється при оплаті Абонентом авансового платежу. В разі, якщо Абонент не користувався послугою тривалий час (більше ніж 62 календарних дні), а потім вирішив продовжити користуватись послугою, він зобов’язаний повідомити про це Оператора до проведення авансового платежу за послугу.

5.9. Розрахунок абонентської плати йде автоматично (за допомогою білінгової системи), з розрахунку: вартість абонентської плати поділяється на 30 календарних днів.

5.10. Впродовж усього терміну дії Договору послуги, надані Оператором впродовж відповідного календарного місяця, вважатимуться зробленими належним чином за відсутності письмових заперечень (претензій) з боку Абонента, виставлених Оператору впродовж 5 днів з моменту завершення відповідного розрахункового періоду. Після закінчення зазначеного терміну претензії не приймаються.

5.11. У разі виходу з ладу комп'ютерного устаткування Абонента можливий варіант "заморожування" авансового платежу Абонента. При цьому Абонент повинен у момент поломки комп'ютерного устаткування повідомити про це Оператора із зазначенням ситуації, що склалася.

 

6. Порядок та терміни розгляду заяв та скарг Абонентів.

       6.1.   Абоненти мають право подавати до підрозділів Оператора (центру обслуговування абонентів) заяви, скарги (далі звернення) щодо надання та отримання Послуг.

        6.2.    Письмові звернення надсилаються поштою або подаються Абонентом особисто за адресою м. Охтирка,  вул. Паркова 1. Усні звернення приймаються за телефонами (05446) 42784, 0501039475, 0662216827

       6.3. Звернення Абонентів розглядаються Оператором у порядку, передбаченому чинним законодавством. У разі  надання письмового звернення, Абоненту надається письмова відповідь.

        6.4.   В разі надання Абонентом скарги до Оператора щодо якості надання послуг або взагалі відсутності зв’язку із мережею Інтернет,  Оператор повинен задовільними скаргу Абонента проведено в короткі терміни з моменту звернення Абонента  (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу для їх усунення).

 

7. Інші умови Договору.

7.1.  За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Оператор і Абонент несуть відповідальність відповідно до умов цього Договору і діючого законодавства України.

7.2. Оператор не несе жодної відповідальності за часткове або повне пошкодження кабелю, обладнання, яке знаходиться в приміщенні Абонента. Зона відповідальності Оператора починається точкою доступу до комутатора, до якого безпосередньо підключений кабель, і закінчується початком приміщення Абонента. Зона відповідальності Абонента починається від початку приміщення Абонента та закінчується комп'ютерним обладнанням Абонента включно.

7.3. Відновлення пошкодженого кабелю чи обладнання, розташованого в зоні відповідальності Абонента, повністю оплачується Абонентом.

7.4.  Надання послуг, не перерахованих у Прейскуранті і які не входять до предмету даного Договору, обговорюються між Сторонами Договору окремо.

7.5.  Абонент і Оператор зобов'язуються забезпечувати конфіденційність облікової інформації Абонента, якщо такі використовуються. Оператор не несе відповідальності за збитки будь-якого роду, понесені Абонентом через розголошення останнім своєї облікової інформації.

7.6. Відповідно до Закону України „Про захист персональних даних” своїм підписом під Договором кожна зі Сторін надає згоду (дозвіл) іншій Стороні на обробку (в тому числі збір, використання та зберігання) своїх персональних даних (дані про особу), вказаних в документах Сторін, у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у Договорі та інших документах, укладених на виконання Договору, з метою забезпечення господарській діяльності Сторін та реалізації відносин і бази даних контрагентів Сторін.

Сторони підтверджують, що особи, визначені в даному Договорі, персональні дані яких будуть оброблятися у зв’язку з виконанням умов Договору, ознайомленні з правами та обов’язками, зазначеними Законом України „Про захист персональних даних”, та зобов’язуються забезпечувати виконання вимог Закону України „Про захист персональних даних”, включаючи забезпечення захисту персональних даних від незаконної обробки та незаконного доступу до них та дотримання прав суб’єктів персональних даних.

7.7. Шляхом приєднання до даного Договору Абонент надає Оператору дозвіл на використання приміщень загального користування, опірних конструкцій будинку, механічного, електричного та іншого обладнання, а також тих частин будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників не житлових приміщень, які розташовані у житловому будинку.  Абонент надає дозвіл на розміщення телекомунікаційного обладнання Оператора у не житловій частині будинку, що належить йому на правах спільної власності, на підставі діючого законодавства України.

7.8.  Суперечки між Оператором та Абонентом, що випливають у зв'язку з виконанням умов цього Договору, неврегульовані шляхом переговорів, підлягають вирішенню у судовому порядку. Сторони зобов'язуються вжити всі можливі дії для досудового вирішення спору. Досудовий (претензійний) порядок вирішення суперечок обов'язковий для Сторін. Претензії направляються однією стороною іншій стороні рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

 

8. Форс - мажор

   8.1.   Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, викликане обставинами непереборної сили, що виникли після його укладення. До таких обставин, зокрема, Сторони відносять: стихійні лиха; природні та промислові катастрофи; терористичні акти, військові дії, громадські заворушення; прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування актів, що містять заборони або обмеження щодо діяльності Оператора за цим Договором; пошкодження оптико-волоконного кабелю або іншого обладнання у Оператора, повне або часткове пошкодження (знищення), крадіжка майна або обладнання Оператора або Абонента, яке приймає безпосередню участь в наданні послуг Абоненту, інші обставини, які не можуть бути заздалегідь передбачені або відвернені і роблять неможливим виконання зобов'язань Оператора та Абонента за Договором.

   8.2.   При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов'язань за цим Договором, строк виконання Сторонами своїх зобов'язань переноситься пропорційно часу дії таких обставин, а також часу, необхідного для усунення їх наслідків, але не більше 60-ти календарних днів. У випадку, якщо обставини непереборної сили продовжують діяти більше вказаного терміну, або коли при їх настанні обом Сторонам стає очевидним, що вони будуть діяти більше цього терміну, Сторони мають право припинити дію Договору.

 

9. Термін дії Договору.

 

9.1.   Даний Договір набуває чинності у відповідності до умов Договору, є  безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором.

9.2.   Даний Договір може бути розірваним у будь-який час за взаємною згодою Сторін за умови відсутності на момент розірвання Договору невиконаних зобов’язань Сторін за Договором.

9.3.   Даний Договір може бути розірваним в односторонньому порядку за ініціативою однієї із Сторін.  

10. Адреси та реквізити Оператора

 

Фізична особа – підприємець Базаров Євген Васильович

42700 Сумська   обл. м. Охтирка,

вул. Ярославського, 4 кв. 412

Адреса для листування: 42700

вул. Паркова 1 „Плазма”

Свідоцтво про державну реєстрацію

серія В02 № 011425,

видане виконавчим комітетом Охтирської міської ради

Сумської обл. 10.10.2001 р.

р\р 26000055007412

ПАТ КБ Приватбанк

МФО 305299

 

 

ФОП Базаров Є.В. _______________________________

 

 

 

 

 „_____”____________201  р.                                                                                             Додаток №1

 

До Договору про надання послуг у

доступі до мережі Інтернет

на умовах публічної оферти

 

 

Оператор: Фізична особа - Базаров Євген Васильович

42700, м. Охтирка. вул. Паркова 1

тел. (05446) 42784, 0501039475, 0662216827

 

 

Абонент:  ________________________________________________________

                                                                                       прізвище, ім’я, по-батькові

 

Адреса надання послуг: ____________________________________________

_________________________________________________________________

телефон: ____________________________________

 

ПРОТОКОЛ ЗАМОВЛЕНИХ ПОСЛУГ

 

     У межах публічного  Договору  про надання послуг у доступі до мережі Інтернет в редакції, що діє на момент підписання даного Протоколу, АБОНЕНТ замовляє за вищевказаною адресою та зобов’язується оплачувати наступний тарифний план:

 Відмітка,

який тарифний план вибрав Абонент

Тарифний план,

грн./місяць

 

Швидкість, ІНТЕРНЕТ 

до -  (Мегабіт / секунда)

День

(08:00 -17:00)

Вечір

(17:00 – 00:00)

Нічь

(00:00 – 08:00)

 

35

35

25

80

 

50

50

35

80

 

65

65

55

80

 

80

80

 

       100

„Приватний сектор”

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Абонент: з правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, умовами публічного Договору про надання послуг у доступі до мережі Інтернет на умовах публічної оферти, Тарифами на Послуги ознайомлений та згоден:

                                                                            ___________ / ___________________________/

                                                                                                                                              підпис                                    прізвище та ініціали

 

 

 

від 1.01.2017  р.                                                                                                                          Додаток №2

 

До Договору про надання послуг у

доступі до мережі Інтернет

на умовах публічної оферти

 

 

Тарифи

на надання послуг    ІНТЕРНЕТ

 

Тарифний план,

грн./місяць

 

Швидкість, ІНТЕРНЕТ 

до -  (Мегабіт / секунда)

День

(08:00 -17:00)

Вечір

(17:00 – 00:00)

Нічь

(00:00 – 08:00)

35

35

25

80

50

50

35

80

65

65

55

80

80

80

           100

„Приватний сектор”

100